Pla Estratègic Granollers
Newsletter 10 · Novembre'09 web: www.plaestrategicgranollers.cat
Èxit de participació a la
Segona Conferència Estratègica

Unes 150 persones van participar a la Segona Conferència Estratègica que es va celebrar el dissabte 14 de novembre al Centre Cultural de Granollers. En aquesta jornada es va debatre el document d’Objectius, vectors i projectes estratègics, que recull les propostes de futur que s’han anat elaborant en un procés participatiu durant tot l’any 2009. El debat del document s’organitzà en cinc taules, una per cadascun dels vectors: 1. Espai públic i governança del territori; 2. Comerç i indústria; 3. Salut i esport; 4. Cohesió social i compromís cívic, i 5. Formació i cultura.

Segona Conferència Estratègica


Els assistents van opinar sobre els projectes de futur de la ciutat amb les seves intervencions a les cinc taules i també van omplir els qüestionaris sobre cada àmbit, que també estan disponibles a la web del Pla Estratègic. Durant la jornada es va recollir més de 200 qüestionaris: Vector 1. Espai Públic i Governança del territori: 44 qüestionaris; Vector 2: Comerç i Indústria: 35; Vector 3. Salut i Esport: 42; Vector 4. Cohesió Social i compromís cívic: 50; Vector 5. Formació i cultura: 46. Tota aquesta informació i les aportacions que arribin per mitjà de la web del Pla Estratègic s'estudiarà detingudament per tal d’elaborar el document final del Pla Estratègic, que està previst que es pugui aprovar el maig de 2010.

Primera sessió plenària

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va donar la benvinguda als assistents i va recordar que la Primera Conferència Estratègica, celebrada el 15 de novembre de 2008, havia estat el tret d’inici d’un procés de participació en l’elaboració del segon Pla Estratègic que ens havia portat fins a la celebració de la Segona Conferència Estratègica. Va destacar com a característiques de l’elaboració d’aquest segon Pla Estratègic la participació, el rigor i la transparència amb què s’estava portant a terme tot el procés.

Primera sessió plenària


La regidora del Pla Estratègic i Societat del Coneixement, Carme Garrido, va explicar el procés d’elaboració del document de propostes que es posaria a debat durant la Segona Conferència Estratègica i la dinàmica que es seguiria durant la jornada. Finalment, el director del Pla Estratègic, Jordi Planas, va presentar el document d’Objectius, vectors i projectes estratègics, destacant que era un document d’elaboració col·lectiva, un document amb una concepció global de ciutat i finalment un document per a ser reelaborat a partir de la Segona Conferència Estratègica.

Debat sectorial del document en cinc taules

El document de propostes es va debatre en cinc taules, una per cadascun dels vectors en què s’agrupaven els projectes estratègics. Un relator introduïa el vector i explicava els projectes recollits en el document i a continuació s’obria un torn obert de paraules entre tots els assistents.

Debat sectorial del document en cinc taules
Van fer la funció de relators: Salvador Pou, corresponsal a Granollers del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (Vector 1. Espai públic i governança del territori); Joan Bellavista, president de l’Associació Internacional de Parcs Científics i Tecnològics (Vector 2. Comerç i indústria); Rafael Lledó, director general de l’Hospital General de Granollers (Vector 3. Salut i esport); Montserrat Roca, professora de l’Escola d’Infermeria de la UB (Vector 4. Cohesió social i compromís cívic) , i Agnès Boixader, professora de l’Escola Pia de Granollers i de la UAB (Vector 5. Formació i cultura).

Cada sessió acabava amb uns minuts per donar la possibilitat als assistents a complimentar el qüestionari corresponent a cadascun dels vectors. D'una primera mostra de qüestionaris recollida, els projectes més valorats foren els següents:

Taula 1. ESPAI PÚBLIC I GOVERNANÇA TERRITORIAL
a.. Creació d'un nou pol de la ciutat amb el cobriment de la via del tren, el trasllat de l'estació de mercaderies i la reurbanització de l'entorn. (4,09)
b.. Planificació de les infraestrucutres energètiques i gestió eficient i coordinada de residus, aigua i energia amb els municipis de la conurbació.
(3.98)
c.. Desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers i adaptació de les orientacions generals al conjunt de la conurbació. (3.91)

Taula 2. FORMACIÓ I CULTURA
a.. Foment de la creativitat i l'excel·lència en els estudis primaris i secundaris (4.03)
b.. Impuls a la formació en idiomes, afavorint al mateix temps l'ús social del català com a llengua comuna (3.94)
c.. Desenvolupament de la formació continuada permanent.(3.89)

Taula 3. COMERÇ I INDÚSTRIA
a.. Foment de l'activitat empresarial innovadora. (4.09)
b.. Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de la comarca. (4.01)
c.. Impuls a la innovació productiva i als sectors emergents. (3.89)

Taula 4. SALUT I ESPORT
a.. Promoció de la salut d'acord amb les noves percepcions i hàbits de la població (4.20)
b.. Adequació dels serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població (4.12)
c.. Creació d'un centre d'excel·lència en tecnologies avançades per als serveis per a la gent gran i la dependència en el marc d'un parc de salut especialitzat en la geriatria (3.97)

Taula 5. COHESIÓ SOCIAL I COMPROMÍS CÍVIC
a.. Increment dels serveis d'atenció domiciliària i de teleassistència per a les persones en situació de dependència (4.41)
b.. Ampliació de la política d'habitatge (3.88)
c.. Actuació en el conjunt de la conurbació sobre els col·lectius amb risc d'exclusió social (3.86)


Darrera sessió plenària

En la darrera sessió plenària els relators de cadascuna de les taules van presentar els temes que havien suscitat més debat i les primeres conclusions de la jornada. Va cloure l’acte l’alcalde de Granollers i president del Consell Directiu del Pla Estratègic, el qual va agrair la participació de tots els assistents i va explicar que amb el buidat exhaustiu de tots els qüestionaris i l’anàlisi de les aportacions de la jornada s’elaboraria un informe final que rebrien tots els participants i que serviria per preparar el document final del Pla Estratègic.

Darrera sessió plenària


 


Produccions Planetàries © Pla Estratègic de Granollers
www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter:
Produccions Planetàriespropla.net