Pla Estratègic Granollers
Newsletter 17 · Desembre '10
web: www.plaestrategicgranollers.cat
Aprovat el Document de primers
compromisos d'acció
El 15 de desembre de 2010 el Consell Directiu del Pla Estratègic va aprovar el Document de primers compromisos d'acció, que posa les bases per iniciar la fase executiva del Pla Estratègic. En el document s'han identificat un total de 14 projectes prioritaris en la primera fase d'execució i s'han elaborat unes fitxes de cadascun dels projectes que concreta més les seves orientacions i el pla de treball per desenvolupar-lo. L'elaboració d'aquestes fitxes ha donat lloc a un altre procés participatiu: s'han constituït comissions redactores de cada projecte formades per tècnics municipals i ciutadans amb un coneixement específic sobre l'àmbit del projecte.

Document de primers compromisos d'acció

El document també estableix la creació de quatre comissions d'impuls i seguiment, que hauran de portar a terme les gestions i activitats necessàries per desenvolupar cadascun dels projectes prioritzats i fer-ne el seguiment. Cadascuna d'aquesta comissions estarà formada per tècnics municipals, professionals i representants d'entitats i col·lectius de la ciutat, i estarà dinamitzada per un coordinador que informarà periòdicament el Consell Directiu dels avenços produïts, les accions a desenvolupar i les principals dificultats. Amb l'aprovació del Document de primers compromisos d'acció es clou la fase d'elaboració del Segon Pla Estratègic de Granollers, que quedarà recollida en una publicació de propera aparició.
Nou procés participatiu en l'elaboració del Document de primers compromisos

L’elaboració del Document de primers compromisos d’acció donarà lloc a un nou procés participatiu en l'elaboració del Pla Estratègic. Una setantena de persones participaran en l'elaboració del document que ha de deixar apunt el Pla Estratègic per iniciar la fase executiva. El Document de primers compromisos d’acció identifica els projectes que s'impulsaran inicialment, les principals línies del seu desenvolupament i els mecanismes de seguiment i avaluació d'aquests projectes.

El 8 de setembre el Consell Directiu va aprovar la priorització de 12 projectes que s'impulsaran en una primera fase. Per decidir els grans eixos sobre els quals es basarà el desenvolupament de cadascun d'aquests projectes, el 25 d'octubre el Consell Directiu va aprovar unes comissions participades per tècnics municipals i ciutadans que tenen un coneixement directe sobre l'àmbit corresponent, que elaboraran una fitxa de cadascun dels projectes que s'inclourà en el Document de primers compromisos d'acció.
El Consell Directiu aprova una primera priorització de projectes

El 8 de setembre del Consell Directiu del Pla Estratègic va aprovar una primera priorització dels projectes que recull el document central del Pla Estratègic, per tal de començar a preparar la fase executiva. Per iniciar aquesta nova fase d'implementació del Pla s'elaborarà un Document de primers compromisos d'acció, que recollirà els projectes que s'impulsaran inicialment i els sistemes de seguiment i avaluació que mesurin el grau de realització dels projectes. Atès que el nombre de projectes que es podran impulsar simultàniament serà necessàriament limitat, el Consell Directiu va aprovar aquesta priorització atenent als criteris de la urgència, la importància, la viabilitat i la connexió amb els objectius generals del Pla.

La selecció de projectes es distribueix amb una relativa homogeneïtat entre les diferents àrees o àmbits d'actuació. De l'àrea de territori es prioritzen 4 projectes (1.2.1., 1.2.2., 1.3.3, 1.4.1.); de l'àrea de desenvolupament econòmic, 2 projectes per iniciar la fase executiva (2.1.2. i 2.2.1.) i quedaran 2 projectes en fase d'estudi (2.3.1. i 2.3.2.). De l'àrea de Benestar de les persones i cohesió social s'iniciaran 3 projectes (3.1.2., 3.2.3., 3.3.1.). Finalment de l'àrea de formació, cultura i esport, es començaran a impulsar 3 projectes (4.1.2., 4.1.3. i 4.2.5.). Els projectes no prioritzats en aquesta primera fase tindran un seguiment i avaluació indirecta, per mitjà dels sistema d'indicadors generals de la ciutat. El Consell Directiu decidirà els canvis pertinents en la priorització dels projectes en el temps, atenent al seu grau de desenvolupament o la urgència de prioritzar-ne d'altres.
El document final del Pla Estratègic presentat als alcaldes dels municipis veïns

El 19 de juliol va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers una reunió amb alcaldes i representants dels municipis veïns amb l’objectiu de presentar-los el document final del Pla Estratègic. Van assistir a la reunió l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, l’alcalde de Montmeló, Antoni Guil, l’alcalde de Vilanova del Vallès, Oriol Safont, el tinent d’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, el tinent d’alcalde de Lliçà d’Amunt, José Santiago Ariza, i el director del Pla Estratègic, Jordi Planas. Van excusar l’assistència els alcaldes de Lliçà de Vall i de Montornès del Vallès.

L’alcalde de Granollers i el director del Pla Estratègic van explicar als assistents el procés d’elaboració del Pla i el document final La ciutat que volem. Document propositiu sobre el model de ciutat, que els va ser lliurat durant la reunió. Van extendre’s especialment en la col·laboració que s’havia establert amb els ajuntaments de Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb la creació de la taula intermunicipal, a la qual es vol donar continuïtat amb l’execució del Pla Estratègic. Els alcaldes i representants dels municipis veïns es van interessar per la participació ciutadana en el procés d’elaboració del Pla i també per les possibilitats de cooperació intermunicipal. S’acordà mantenir els contactes tot aprofitant l’avinentesa que diversos municipis veïns també estan elaborant plans estratègics locals.
Produccions Planetàries
© Pla Estratègic de Granollers
web: www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny web: Produccions Planetàries propla.net
Si no desitja rebre més comunicacions del Pla Estratègic de Granollers faci clic aqui